Slovo se stalo tělem (2.neděle po Narození Páně C)

31.12.2015

Slovo se stalo tělem (2.neděle po Narození Páně C)

Sirachovec 24,1–4.12–16 (řec. 1–2.8–12)
Efesanům 1,3–6.15–18
Jan 1,1–18

Nasloucháme dnes prologu čtvrtého evangelia, který už byl čten při mši ze dne o Slavnosti Narození Páně. V tomto textu, který je jedním z vrcholů celého Písma, je tajemství vtělení představeno jako kontemplace Božího Slova, jež se stalo dějinnou událostí spásy v člověku Ježíši, Slově učiněném tělem.

„Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.“ Toto Slovo, skrze něž Bůh všechno stvořil (srov. Gn 1,1–2,4; Př 8,22–31; Žid 11,3), je život a světlo pro celé lidstvo. Svítilo v dějinách a temnoty se sice pokoušely zastínit jeho jas, ale nedokázaly jej přemoci. Nacházíme se tedy uprostřed největšího dramatu střetu mezi světlem a temnotami, jehož vyvrcholením bylo odmítnutí, s nímž se setkal Ježíš Kristus, „světlo světa“ (srov. Jan 8,12). A přesto, navzdory všemu zdání, je výsledek tohoto boje pozitivní, jak to zjevuje světlo vzkříšení, které o velikonočním ránu zahání temnoty smrti…

„Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho.“ Zmínka o Janu Křtiteli jakoby narušující plynutí textu – podobně, jako je tomu i o kousek dále – ve skutečnosti čtenáři ihned objasňuje, že příběh v evangeliu je příběh Ježíše, který je Slovo a Světlo. Jan navíc ve své osobě shrnuje základní poslání všech biblických proroků, jímž je vydat svědectví „světlu, které osvěcuje každého člověka,“ Synu – Ježíši Kristu, o němž mluvili všichni proroci a z dálky spatřili jeho den, jak to později řekne Ježíš o Abrahámovi (srov. Jan 8,56)…

Boží Slovo, tedy Boží Syn, který přišel mezi své, není poznáno ani přijato. Navzdory všeobecnému nepochopení se však malý zbytek skrze milost otevírá světlu a dostává neslýchaný dar: „těm, kteří přijali Syna“ a poznali v něm jednou provždy Otcem Poslaného, „dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha“. Otec předal Synu život (srov. Jan 5,26) a slávu (srov. Jan 17,24) a dal je také těm, kteří se k němu přimknou (srov. Jan 11,25–26) a stanou se Božími dětmi.

Poté, co autor otevírá tuto úchvatnou pasáž, dochází k rozhodujícímu odhalení, skutečnému vyvrcholení celého prologu: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ V biblickém jazyce slovo „tělo“ vyjadřuje celého člověka v jeho křehkosti a pomíjivosti, čímž ukazuje na největší možnou vzdálenost mezi člověkem a Bohem. A přesto bude tato vzdálenost vyplněna právě v těle člověka Ježíše z Nazareta, v těle, v němž kontemplujeme Boží slávu! To je skandální dosah vtělení, „zlidštění“ Boha v Ježíši: věčné Slovo se stalo tělem v čase. Ten, který byl od počátku, se stal člověkem. Neviditelný se stal viditelným. Ano, věčný život Boha se projevil jako život tohoto Ježíše, který mohl být slyšen, viděn, kontemplován, dotýkán (srov. 1 Jan 1,1), jak řekne milovaný učedník: „život se zjevil,“ objevil se ve smrtelném těle, „svědčíme o tom, co jsme viděli“ (1Jan 1,2).

Stan – znamení Boží Přítomnosti putující pouští spolu se svým lidem (srov. Ex 40,34–38), která se pak usídlila v samém srdci chrámu, ve velesvatyni (srov. 1 Král 8,10–12) – je nyní člověk Ježíš, stan vyzdvižený Bohem uprostřed lidí. Lidství, tělo Ježíše Krista, je definitivním místem Boží Přítomnosti. To je důvod, proč je prolog v tomto bodě uzavřen oním zvláštním tvrzením, jež obsahuje veškerou jedinečnost křesťanství vzhledem k jakékoliv jiné cestě víry či lidské moudrosti: „Boha nikdy nikdo neviděl (srov. Ex 33,20). Jednorozený Syn, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu.“ Tato pravda od nás nechce slova komentáře, ale pouze poslušné a ohromené naslouchání. Ježíšův lidský život, vrcholné dílo lásky, je Božím životem a učí nás žít podle Boha.

Převzato  z knihy: Hlásej slovo - C
Autor: Enzo Bianchi
Vydalo: 
KNA

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.