Očekávání Pánova příchodu (1. neděle adventní A)

25.11.2019

Očekávání Pánova příchodu (1. neděle adventní A)

1. čtení Izaiáš 2,1–5
2. čtení Římanům 13,11–14a
Evangelium Matouš 24,37–44Dnes začíná adventní doba, „svátost“ očekávání završení dějin, kdy náš Pán Ježíš, Syn člověka, přijde ve své slávě; očekávání dne, kdy bude konečně obnoveno Království spravedlnosti a pokoje, které Ježíš hlásal a svým životem, svou smrtí a svým vzkříšením připravil. Ano, Ježíš Kristus přijde ve slávě, aby soudil živé i mrtvé. Pokud by naše víra neobsahovala tuto naději, byli bychom my křesťané přede všemi lidmi k pláči (srov. 1 Kor 15,19).
V úryvku z Matoušova evangelia, nad nímž dnes budeme rozjímat, Ježíš nabádá své učedníky, jak je třeba se na onen den připravovat. Mistr vychází ze zásadního ponaučení: „O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom sám Otec“ (Mt 24,36). To nás ale nemá naplňovat malomyslností, naopak: máme jistotu, že Otec ve své lásce k lidstvu a ke všemu stvoření onu hodinu připravuje a vyjeví nám ji, až to pro nás bude vhodné. Prodchnuti touto důvěrou, která je silnější než všechny události, jež se zdánlivě stavějí proti ní, naslouchejme Pánovým slovům s otevřeným srdcem.
Ježíš srovnává potopu, která převrátila neustále se opakující každodenní život lidí z doby praotce Noema (srov. Gn 6,5–9,17) s příchodem Syna člověka: „Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou (lidé) jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka“ (Mt 24,37–39). „A nic netušili“: Noemova generace nebyla zkaženější než jiná pokolení, její vina však tkví v neschopnosti jasně rozlišit znamení doby a v uzavřenosti vůči tomu, co má přijít. Noe navzdory svému okolí prokázal odpovědnost a i my se máme podle jeho příkladu vyznat v naší době a přijmout svůj osobní úděl i situaci, do níž jsme byli postaveni. Máme rozpoznávat znamení, která předznamenávají den Páně. Nesmíme váhat, protože čas se krátí: „Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán“ (Mt 24,40).
Jedině ten, kdo žije s vědomím nastávajícího času (srov. Řím 13,11), může přijmout Ježíšovo napomenutí: „Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde“ (Mt 24,42). Křesťan by měl být bdělý a pozorný a měl by mít jasné zaměření k cíli svého putování, k setkání s přicházejícím Pánem. Bdělost ovšem vyžaduje nemalou schopnost modlitby a odhodlanost k vnitřnímu zápolení, abychom neupadli do lhostejnosti ani se nenechali zotročovat falešnými starostmi (srov. Lk 21,34–36). Jinými slovy: křesťan je povolán, aby viděl svou dobu ve světle blížícího se Pánova příchodu a zároveň v nevědomosti, již Ježíš popsal slovy, která se vryla do myslí jeho učedníků: „Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu“ (Mt 24,43; srov. 1 Sol 5,2–4; 2 Petr 3,10; Zj 3,3). Z toho pak jasně vyplývá poslední Ježíšovo napomenutí: „Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete“ (Mt 24,44).
Ono jasné vědomí probíhající doby, bdělost, existence napřímená v očekávání, to všechno je otázkou lásky k Ježíši Kristu, otázkou přilnutí k němu, protože on je jediným Pánem našich životů. My křesťané bychom měli s láskou očekávat příchod Pána Ježíše Krista (srov. 2 Tim 4,8), protože ho milujeme, aniž bychom ho viděli (srov. 1 Petr 1,9), a proto toužíme po tom, aby přišel co nejdříve. V této souvislosti je dnes mnohem aktuálnější otázka, kterou kdysi položil Pierre Teilhard de Chardin: „My křesťané, kteří jsme pověřeni tím, abychom udržovali při životě hořící plamen touhy, co jsme to udělali z očekávání Pánova příchodu?“


Převzato  z knihy: Hlásej Slovo
Autor: Enzo Bianchi
Vydalo:
KNA

 

VIDEOÚVOD k liturgii této neděle.

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.